Devriye Güvenlik Hizmetleri

Devriye Güvenlik Hizmetleri

DEVRİYE NEDİR?

Devriye hizmetleri; Görev alanı içinde genel güvenliği ve gerekli caydırıcılığı sağlamak, suç işlenmesini önlemek, olay olduktan sonra işlenen suç ve suçların faillerini takip etmek, işlenmiş suçlarda şüphelileri yakalamak’delilleri korumak ve emniyet teşkilatına teslim etmek, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek üzere sorumluluk bölgesinde amirlerince belirlenen bir güzergahta yaya ya da araçlı olarak gezerek icra edilen üniformalı ve tam teçhizatlı en az iki özel güvenlik görevlisi tarafından yapılan güvenlik hizmetleridir.

 

DEVRİYE HİZMETİNİN AMACI

 

Hizmet ettiği insanların can ve mal güvenliğini korumak. Suç için elverişli fırsatları azaltmak, suç işleme eğilimi veya niyetinde olanlara karşı caydırıcı olmak. Kanunlarca verilmiş olan yetkileri ve insanların huzuru için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak. Kendisine arandığı bildirilen şahısları yakalamak ve Genel kolluğa teslim etmek, Düzenlenen etkinlikler esnasında meydana gelebilecek suçlan önlemek. Olaylara müdahale etmek, suçluları ve olay yerini muhafaza etmek ve genel kolluğa bilgi vermek. Görev bölgesindeki olayları ve şüpheli şahısları gözlemek, suçla ve suçlularla mücadele etmek. Yardım gereken hallerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, lüzumu halinde ilgili kurumlara bilgi vermek. Halkın yardım çağrısına daha hızlı bir şekilde cevap vererek verimliliği artırmak. Halktan aldığı yardım ve destek sayesinde, güvenlik görevlisine bilgi akışını artırarak suçla ve suçlularla mücadele etmek ve suçların önlenmesi sağlamak.Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.


DEVRİYE HİZMETLERİNİN ÖNEMİ

Devriye hizmetleri suçun önlenmesinde kullanılan en etkili yollardan biridir. Devriye hizmeti ile suç için elverişli ortamlar azaltılır. Vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri sağlanır. Tutulan raporlar ile koruma altındaki vatandaşlar, işyeri sahipleri ve yöneticiler güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirilir. Devriye görevlisi, suç işlenmesi halinde suç delilleri ve suçluları muhafaza etmekle beraber olayların meydana gelmeden önce önlenmesi için de gerekli önlemleri alır. [Açık pencereleri kapatmak, elektrik ve su tesisatlarını kontrol etmek gibi)

 

DEVRİYE ÇEŞİTLERİ

·         Otomobil Devriyesi

·         Yaya Devriye

·         Kombine Devriye

·         Motosikletli Devriye

·         Atlı Devriye

·         Bisikletli Devriye

 

DEVRİYE YÖNTEMLERİ

·         Olağan Devriye [Rutin Devriye)

·         Dairesel Devriye

·         Geri Dönüşlü Devriye

·         Planlı Devriye [Belirli bir program dahilinde)

 

DEVRİYE TURU ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR

 Psikolojik ve zihinsel hazırlık yapılmalı. Bölge hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Fiziksel hazırlık görev teçhizatı. Teçhizat kontrolü yapılmalıdır. Araç kontrolü yapılmalıdır.

 

YAYA DEVRİYE ESASLAR

Kendisi için gerekli olabilecek halk desteğini halkla daha fazla münasebette bulunarak sağlamak. Devriye bölgesinin karakteri ve problemleri hakkında derin bilgi edinme imkanına sahiptir. Güvenlik amacıyla, devriye güzergahı ve molalar için aynı yerler kullanılmamalıdır. Görünür olmalı,kısa duraklamalarla çevre kontrol edilmeli, etrafta şüpheli durumlar takip edilmelidir.

 

Bölgedeki elektrik, su, doğalgaz ve iletişim şebekeleri kontrol edilmeli; olumsuzluklar haber verilmelidir. Binaların yakınlarında dolaşan şahıslar kontrol edilmelidir. Sıkça ve düzenli olarak yapılan devriye çalışması suçlular üzerinde olumsuz etki yaratacağı gibi özellikle saldırıya uğrayabilecek bayanlar, yaşlı kadınlar veya acizler için güven duygusu oluşturur.

 

MOTORLU DEVRİYE ESASLAR

Kolay yer değiştirebilme ve hızlı hareket edebilme nedenleri ile devriye bölgesinin daha fazla kontrol edilmesini sağlar. Şikayetlere daha hızlı bir şekilde cevap verilerek suçluların takip edilmesinde daha fazla etkili olunur. Trafik takiplerinde çok etkilidir. Bu nedenle belirli zamanlarda araçtan inilerek, yaya olarak çevre kontrol edilmeli, motorlu devriye acil bir durum olmadığı sürece trafik kurallarına uymalı, etrafı detaylı görebilecek hızda seyretmelidir. Özellikle ıssız, ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevreleri kontrol edilmelidir. Çevrede anormal görülen şahıslar ile duran araçlar kontrol edilmelidir.

 

DEVRİYE GÖREVLİSİNİN GENEL OLARAK DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Devriye görevlileri en az iki kişi ve yüksek derecede görünür olmalıdır. Devriye görevlisi tanımlanabilir olmalı, görevine üniformalı ve tam teçhizatlı çıkmalıdır. Görev bölgesini çok iyi tanımalı. (Çevre yollarını, giriş çıkışları ve kişileri) suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır. Devriye, sistemli ve devamlı olmalı, görev bölgesinin tümüne dikkat etmeli, bölgenin tamamını kontrol altına almalıdır.

Devriye hizmeti belirli bir güzergahta uygun tempodaki adımlarla, durmadan yapılmalıdır. Görev bölgesinde görünür olunmalıdır. Vukuu bulacak ani olaylara karşı her zaman zihinsel ve bedensel olarak hazır olmalıdır. Yardım gerektiği takdirde genel emniyet güçlerine, hastane ve itfaiye birimlerine bilgi verilmelidir. Telefon ve düdükle ihbar yapılabildiği gibi gereğinde havaya ateş açmak suretiyle de ihbar yapılabilir. Muhtemel suçlular tarafından önceden tahmin edilemez olunmalıdır. Suçla ilgili endişe ve korkuya yol açılmamalıdır.Görev tesliminde sonraki devriye görevlilerine bilgi aktarılmalıdır. (Husule gelmiş olaylar hakkında vukuat raporu] Zorunluluk olmadıkça görev yeri terk edilmemelidir.

Birden fazla devriye varsa biribirleriyle irtibatlı olmalı, haberleşme sürekli kılınmalıdır.

Görev bölgesindeki önemli şahısları ve yerleri [kişiler, binalar, sokaklar) iyi bilmelidir. Dikkatli, vakur, ciddi ve nazik bir biçimde devriye görevi yapılmalıdır. Devriye görevi sonunda verilen talimata göre rapor yazmalı, gerekli tutanaklar tutulmalıdır.

DEVRİYENİN GÖREVLERİ

·         Önleyicilik

·         Koruyuculuk

·         Yardım

·         Adli Görevler

 

DEVRİYENİN ÖNLEYİCİ MAHİYETİ ve GÖREVLERİ

A- Devriye hizmeti görevlileri; üniformalı devriye görevlisi güvenlik hizmetinin temelidir. Mahalde suç işleme eğilim ve niyetinde olanlar ile potansiyel suçlular üzeride etkilidir. Koruma altındaki halk üzerinde olumlu etki bırakır, güven duygusunu arttırır. Okul, fabrika, sinema, alışveriş merkezi gibi halkın yoğun olduğu bölgeleri sürekli kontrol eder.Hava, deniz, kara gibi toplu ulaşım araçlarının durak ve bilet satış noktalarında asayiş ve düzenin sağlanmasına yardımcı olur. Devriye Bölgesindeki olağan dışı faaliyetler hakkında araştırma yapar. Bölgesindeki sorunlu yerler hakkında öncelikli kontrolleri yapar. Kendilerine yapılan herhangi bir çağrıya öncelikli olarak cevap verir ve olay mahalline hızlı bir şekilde intikal eder. Görev bölgelerinde oluşabilecek uyuşturucu maddler ile ilgili suçları, kaçakçılık ve küçüklere karşı laf atma, sarkıntılık gibi suçları kontrol eder. Görev yaptıkları tesislerdeki donanımları (jeneratör, anahtar, kapı, pencere, kamera vs.] kontrol eder.

B-Devriye Görevlisinin Koruyucu Görevleri

Görev sahası içerisindeki kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, görev alanında bulunan tesisleri kollamak ve korumak, gerçekleşebilecek doğal afetler ile, can ve mal emniyeti ile ilgili koruyucu önlemleri almak, suça konu olan eşyalara el koymak ve zaptedilen suç eşyalarını genel kolluk görevlilerine teslim etmek, görevli olduğu sosyal etkinliklerde [toplantı, konser, düğün, cenaze, spor karşılaşması vs.] gerekli önleyici ve koruyucu önlemleri almak, görev mahallinde zararlı olabilecek ilgisiz kişileri bölgeden uzaklaştırmak, ağır ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili gereken tedbirleri almak, ilgilileri bu konuda bilgilendirmek. Sabotaj yapılabilme ihtimali olan yerleri kontrol etmek, suç işlemeye müsait ve suça meyilli olan şüpheli kişileri gözlemlemek, seyyar satıcı, pazarlamacı ve benzer kişilerin durumlarını kontrol etmek, olay yerini korumak ve mevcut delilleri muhafaza etmek.

 

C-Devriyenin Yardım Görevi

İlkyardım hususunda bilgi sahibi olmak, kaza, yangın, doğal afet gibi olağandışı durumlarda insanlara yardım etmek, yardım isteyenler ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, bunları ilgili kurumlara yönlendirmek, kendisini sevk ve idare edemeyeceklerle malul ve acizlere, kaybolmuş ya da yardıma ihtiyaç duyan çocuklara yardım etmek, kaybolan, yer soran ve benzeri zaruri isteklerde bulunan vatandaşlara yardım etmek, sokaklarda gezinen veya ikametini tarif edemeyen insanlara yardım etmek, adres ve ailelerini bulmasını temin etmek.

 

D-Devriye Hizmetlilerinin Adli Görevleri ve Yetkileri

İşlenen suça el koymak, suçun devamını önlemek, suçluları yakalayarak genel kolluk birimlerine teslim etmek, olay yerini muhafaza etmek. Delillerin kaybolması ve değişmesini önlemek amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini

almak, Görevli olduğu yerlerde; Haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı bulunan sanık ve hükümlüleri yakalamak ve bunları emmiyet teşkilatına teslim etmek. Suç eşyası olma ihtimali bulunan eşyaları koruma altına almak ve bunları genel kolluk görevlilerine teslim etmek.Sonuç olarak; Devriye hizmetleri ile görevli özel güvenlik görevlileri dış görünüş yani eşkal tarifi konusunda tecrübeli, müphem şahıslar ve süpheli durumlar karşısında duyarlı, tehlikeleri önceden sezebilen, görev alanını devamlı bir şekilde kontrol altında tutan devriye özellikleri arzetmelidir