Kurye Güvenliği Değerli Eşya ve Para Nakli

Kurye Güvenliği Değerli Eşya ve Para Nakli

Evrak, değerli eşya, para taşınmasında emanetiniz , öngörülen güvenlik paketi içerisinde zırhlı araçlarımızla istenilen noktaya belirlenen zaman diliminde, gerek görüldüğü takdirde eskort eşliğinde ERN GÜVENLİK tarafından teslim edilmektedir.

Firmamız para ve değerli eşya nakli konusunda aşağıda belirtilmiş bulunan kurallar çerçevesinde çalışmaktadır;

Para ve değerli eşya naklinde kullanılacak silahlarla ilgili olarak, 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi “Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.” hükmü ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 27’nci maddesi “Bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her türlü ateşli silah, komisyonca bir örneği Ek-6 da bulunan “Silah Bulundurma Kayıt Defteri”ne işlenir. Ateşli silahlar, özel güvenlik izni verilen kişi veya  kuruluş tarafından, bir örneği Ek-7 de bulunan “Silah Demirbaş Defteri”ne de kaydedilir. Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar, özel güvenlik görevlilerine bir örneği Ek-B’de bulunan ve her sayfası yöneticiler tarafından onaylı “Devir Teslim ve Rapor Defteri”ne imza karşılığı devir teslim edilir. Özel güvenlik görev lileri, ateşli silahları Kanunda belirtilen istisnalar dışında görev alanı dışına çıkaramaz.” Hükmünce, maddede belirtilen hizmetlerin ifasında kullanılacak silahlar özel güvenlik görevlilerine değil özel güvenlik şirketlerine tahsis edilmekte ve şirketler demirbaşlarına kaydetmek suretiyle silahları görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerine kullandırmaktadırlar. Bu nedenle görev esnasında kullanılacak silahlar Devir Teslim ve Rapor Defteri’ne imza karşılığında görevli her özel güvenlik görevlisine kullandırılabildiğinden, silahlar özel güvenlik görevlilerine zimmetlenmeyecek, aynı doğrultuda araç başına silah kadrosu verilmeyecektir.

2. Para ve değerli eşya naklinin kurum/kuruluşlarca özel güvenlik şirketlerine gördürülebildiğide gözönünde bulundurulduğunda, ilgili kurum/ kuruluş ya da özel güvenlik şirketinin adına kayıtlı ve ruhsatlandırılmış en az bir zırhlı aracın bulunması yeterli kabul edilecektir. Aynı doğrultuda kurum/kur uluş ya da şirket uhdesine 5188 sayılı Kanunun sekizinci maddesi gereğince silah kadrosuda verilebilecektir.

3. Nakillerde kullanılan zırhlı ar açları n, nakli yapılan kıymetin [altın, pırlanta, elmas gibi mücevherler, para ve döviz, hazine bonoları, kıymetli evrak olarak tanımlanan çek.senet gibi) teslim edileceği/teslim alınacağı ilgili yerin önünde trafik akışını zafiyete uğratmayacak şekilde makul bir süre (5-10 dakika) bekleme yapmasına müsaade edilecektir.