Elçilik Güveliği

Elçilik Güveliği

Elçilik ve Konsolosluk güvenliği profesyonel ve uluslararası diplomasi gözetilerek ele alınması gereken önemli ve hassas bir konudur. Büyükelçilikler ve konsolosluklar fiziksel güvenlik standartlarının korunmasının zorunlu olduğu diplomatik yerler olup, uluslararası ilişkilerde yabancı ülkenin ilk olarak temsil edildiği yerlerdir.

Türkiye’deki konsolosluklar genel olarak Ulusal Güvenlik [Polis-Jandarma) kuvvetleri tarafından korunsa da bazı ülkeler ön güvenlik tedbiri amacıyla özel güvenlik şirketleri ile de korunabilmektedir.Bununla birlikte, konsolosluk özel güvenlik hizmetleri; değişken tehditler, gelişen teknoloji ve değişen milletlerarası ilişkilerin sürekli güncel tutulması ve bu parametrelere göre sürekli takip edilmesi gereken bir hizmet türü olup, güvenliğin sürekli geliştirilmesi ve bu konuda uzmanlaşılmış olması şarttır.

Fiziki güvenliğin, elektronik güvenlikle desteklenmesinin şart olduğu Elçilik güvenliğinde yetersizlik veya bilgisizlik telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gibi ülkeler arasındaki ilişkilerin bozulmasına dahi neden olabilecek büyük bir riskler taşır. Bu nedenle ERN GÜVENLİK olarak alelade güvenlik önlemleri ile değil, sürekli güncellenen ve yenilenen bir özel güvenlik hizmeti anlayışını benimsemekteyiz. Zira konsolosluk özel güvenliği, diğer branşlara nazaran son derece taktiksel ve uzmanlık gerektiren bir branştır.

ERN GÜVENLİK konu hakkında “Kriz simülasyonu” ve “beklenmedik durum planlaması” içeren Acil Eylem Planlaması [EAP) [Emergency Action Planning (EAP)] ve ‘Ter ör le Mücadele Yardım Programı” (TMYP) [Anti-terrorist Assistance Program (ATA]] içeren iki alanda da uzman bir şirkettir. Güvenliği tehdit edebilecek sabotaj veya terör taktikleri statik kalmayabilir. Örneğin bir bombalama eylemi hem fiziksel hem de medyanın dikkatini çekmek için yapıla bilir.

Terörist faaliyetleri mutlaka yüksel güvenlik riski olan biyolojik veya nükleer yıkım tehdidi anlamına gelmez. Biz, elektrik, doğalgaz, su sistemleri, bilgisayar altyapısı ve telekomünikasyon sistemleri için olası orta düzey saldılarda risk gurupları içinde değerlendirir, rehin alma olayları ve protesto gibi halk hareketlerini de gözönünde bulundururuz.

 

Şirketimiz 1999 tarihli güvenli büyükelçilik inşaatı ve USA Terörle mücadele yasası hakkındaki uzman raporu çerçevesinde yabancı tesisin dışındaki yapısal ve fiziki güvenlik önlemlerini de değerlendirir.

 

Bunlardan bazıları:

Konsolosluğun bulunduğu sokaklar ve kontrolsüz alanlar için 10O metrelik mesafelerde patlamalara karşı binanın korunması imkanı, silahlı [intihar saldırısı dahil] veya silahsız yaya saldırganların caydırılması için tırmanması zor çitler ve yüksek duvarların varlığı, bomba yüklü ve infilak amacıyla gelen araçları önlemek için Antiram bariyerleri, şoka dayanıklı inşaat teknikleri ve malzemeleri kullanılıp kullanılmadığı, tesisin betonarme veya çelik konstrüksiyon olup olmadığı ve patlamaya dayanıklı pencere kullanılıp kullanılmadığıgibi parametreler risk tehditleri ve dış güvenlik tedbirleri kapsamında değerlendirilir. ERN GÜVENLİK Elçilik ve Konsolosluk özel güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında görevlendirdiği personele çeşitli oryantasyon eğitimleri verir. Görevlilerimize, konsolosluk binalarında uygulanacak kurallar için standart meslek içi güvenlik eğitimi (yangın,sabotaj, acil tahliye vs.) ile birlikte en azından patlayıcılar için temel bilinçlendirme eğitimi, şüpheli davranışları (insanlar ve araçlar için), kalabalık kontrolü ve turnike, x-r ay, metal kapı dedektörleri gibi geçiş sistemlerinin gözetimi ve yönetimi dersleri verilir.

Konsolosluk dış mekanlarında özel güvenlik hizmeti verilirken ortaya çıkabilecek bazı sorunlar ve standartlarımız şunlardır: [Yazımızda diğer risk ve sorunlar özellikle anlatılmamış olup, amacımız kötü niyetli kişilerce belirlenecek güvenlik zaafiyetlerine neden olmamaktır)

1. Dil sorunları:

Gerek konsolosluk görevlileri ile anlaşabilme ve koordine olabilme ve gerekse Yabancı uyruklu elçilik ziyaretçileri ile özel güvenlik görevlilerinin anlaşabilmesi için ERN GÜVENLİK olarak öncelikle Konsolosluğun tabi olduğu ülkenin diline hakim personel çalıştırılmaya gayret edilir. Eğer bu özellikte görevli bulunamıyorsa, tercihan İngilizce bilen personel seçilir. (5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik görevlisi olabilmek için T.C. vatandaşı olmak şart olduğundan, yabancı özel güvenlik görevlisi çalıştırmak mümkün değildir).

2. Görevlinin Dış Görünümü ilgili sorunlar:

Elçilik ya da konsolosluk kültürünü veya güvenlik seviyesini belli eden üniformalar isteyebilir. Ancak özel güvenlik mevzuatımızınizin verdiği standartlarda üniforma giyilmesi zorunludur.

3.Standardizasyon sorunu:

Her bir konsolosluğun kendi ülkesine ve iç hukukuna göre güvenlik anlayışı bulunmakta,

tam bir standarttan söz etmek mümkün değildir. Örneğin ABD konsolosluklarında güvenlik önlemleri üst düzey iken diğer bazı ülke konsolosluklarında bu kadar sıkı önlemlerden söz etmek mümkün değildir. Buna basit bir örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri elçiliğine cep telefonu, fotoğraf makinesi vb. elektronik aletler ve hatta yiyecek sokmak yasaktır. [Diğer ülkelere ait konsolosluk kurallarını güvenlik nedeniyle belirtmemekteyiz.)

4. Malzeme sorunu :

Elçilik erişim kontrolü, CCTV veya yangın sistemleri kullanılıyorsa bunların özel güvenlik hizmetleri ile koordinasyonun sağlanması bazen o ülkenin gizlilik anlayışına ters düşebilir. Ancak ERN GÜVENLİK personeli, her ne suretle olursa olsun, çalıştığı konsolosluk ile ilgili gizli bilgileri gizlilik anlaşması gereğince tamamen sır olarak saklamayı garanti eder.